AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING MET MILIEUEFFECTRAPPORTAGE RUMMERDIJKSTRAAT TE HENGSTDIJK EN KAMPERWEG TE VOGELWAARDE, 8 FEBRUARI 2012.


Hengstdijk: - het oprichten en in werking hebben van een vleesvarkensstal voor 6860 vleesvarkens aan de Rummersdijkstraat ong. te Hengstdijk;

Vogelwaarde: - het oprichten en in werking hebben van een vleesvarkensstal voor 6860 vleesvarkens aan de Kamperweg ong. te Vogelwaarde.

Met ingang van 8 februari tot en met 21 maart 2012 liggen de vergunningaanvragen en de hierop betrekking hebbende milieueffectrapportages voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Gedurende de periode van 8 februari tot en met 21 maart 2012 kan een ieder schriftelijk, dan wel mondeling zijn/haar zienswijze betreffende de milieueffectrapportages kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Deze inspraak is bedoeld om adviezen en reacties te ontvangen die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van de milieueffectrapportages.

De gemeente heeft advies aangevraagd bij de Commissie m.e.r. Het advies wordt in mei verwacht waarna de gemeente met een ontwerpbesluit zal komen. De gemeente zal dit besluit publiceren. Mensen die bezwaar/zienswijzen hebben ingediend moeten persoonlijk worden geïnformeerd door de gemeente. Na de publicatie van het ontwerpbesluit kan een ieder gedurende zes weken schriftelijk, dan wel mondeling zijn/haar zienswijze betreffende de milieueffectrapportages kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders.